Våra tjänster

Styrup erbjuder tjänster inom chefs- och ledarutveckling, grupp- och teamutveckling och förändringsledning.

Chefs- och ledarutveckling

Nå fram till medarbetarna, få dem att hitta sin motivation och skapa samspel och samhandling i uppdrag och arbetssätt.

Vi ger stöd och coachning till dig som vill pröva dina idéer och kunna fundera högt för att hitta nya arbetssätt.

Styrup är din partner när du ställer dig frågan:

Grupp- och teamutveckling

Skapa större tydlighet vad gäller gruppers ramar, uppdrag, roller och mandat. Det ger ett tydligare utvecklings- och förändringsfokus.

Styrup ger dig stöd och är medskapare i arbetet med att få grupper och team att:

Förändringsledning

Vi är partner i ditt och din organisations förändringsarbete.

Styrup stödjer i förändringsarbetet genom